En Caamouco.Net

P.X.O.M: aprobado con materias pendentes, para setembro??

Cando estaba estudando, falamos so século pasado, as notas académicas eran bastante sinxelas de entender: MOI DEFICIENTE – INSUFICIENTE – APROBADO -BEN – NOTABLE – SOBRESAÍNTE. Logo vinlle, noutras xeracións máis novas, aquelo de NECESITA MELLORAR – PROGRESA ADECUADAMENTE.

Neste século XI a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda debe estar a experimentar unha nova cualificación “Outorgar a aprobación definitiva parcial ao Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ares, con suxeición ao cumprimento das condicións sinaladas; e deixando en suspenso varios ámbitos

Máis que un aprobado, parece un “volva vostede en setembro” por que o de repetir curso non se pode contemplar nin asumir.

Deixo para os máis entendidos, que doutores hainos, a análise xurídica da resolución. Estamos ante una resolución que aproba unha parcialmente una norma (o PXOM) da que non se publica o seu contido ate que se subsanen as emendas e reparos.

Segundo resolveu a consellaría o aprobado foi:

Outorgar a aprobación definitiva parcial ao Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ares, con suxeición ao cumprimento das condicións sinaladas anteriormente; e deixando en suspenso os seguintes ámbitos:

– Zona da Punta da Pena, desde a avenida dos Castros-rúa Regueiras ata o mar, atendendo ao requirido no informe sectorial da Dirección Xeral de sustentabilidade da Costa e do Mar do Ministerio de Transición Ecolóxica, do 11.7.2019.

– Núcleo Rural de Seselle, dada súa condición de núcleo de identidade do litoral.

 1. O concello deberá achegar un documento refundido que dea cumprimento ás ditas condicións.
 2. Nos ámbitos suspendidos, o Concello introducirá as correccións necesarias, e tras da súa aprobación plenaria, solicitar novamente a súa aprobación definitiva. Namentres, neses ámbitos resulta aplicable o réxime urbanístico contido no artigo 89 da LSG.
 3. De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o concello deberá publicar no BOP a Normativa e Ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.

As condicións que ten que emendar o concello, a que fai referencia o punto 2 da resolución  son:

 • O cemiterio civil de Ares consta na memoria co mesmo código que o campo de fútbol (SXEQ-08), o que deberá emendarse.
 •  Os ámbitos das zonificacións acústicas conteñen erros, sinalados pola memoria ambiental, na determinación 14.
 • Existe vulneración das servidumes aeronáuticass nos contornos do pico Bailadora e Montefaro, onde non están sinaladas nos planos.
 • Deberán grafarse as zonas de seguridade que afectan as instalacións da súa propiedade referidas no artigo 111 da Normativa.
 • Corrixiranse as referencias á lexislación derrogada en materia de transporte ferroviario.
 • Cumpriranse as condicións do informe do Servizo de Obras e Vías da Deputación.
 • Deberanse cumprir as condicións do informe da DXOTU en materia de costas.
 • O corredor ecolóxico da Xunqueira no contorno da AC-123, non está ben delimitado, segundo a determinación 3 da memoria ambiental.
 • As parcelas baleiras con ordenanza 6B cualificaranse de acordo co indicado nesa determinación 3.
 • Non se acredita a execución completa e recepción, das obras de urbanización do ámbito do Plan parcial da Granxa, polo que deberá clasificarse como solo urbanizable.
 • Solo urbano consolidado de Ares: o plan considera o trazado de novas vías nas que é necesario un proceso de urbanización, polo que deberán incluírse en ámbitos de solo urbano non consolidado ou delimitar accións illadas, nos casos de:
  1. Viario limítrofe co solo rústico ao sur de Ares, que deberá integrarse nunha acción illada en solo urbano consolidado.
  2. Viario de conexión coa CP-0401 do p-4, e conexión deste polígono no sur-leste; que deberán incorporarse a el.
  3. Solo destinado a viario, na zona denominada Punta da Pena con fronte á Avda dos Castros, que segundo o catastro é de titularidade privada, incluirase no SXZV-20.
  4. Viario perpendicular ao SXV-07 e á avenida Mugardos; que debera incluírse no SUB-R.
 • Engádese parte dunha parcela baleira no límite sur, con fronte á rúa Nova, fóra da estrutura urbana existente, con ordenanza 2 Núcleo Antigo de Redes, que provocará a aparición de novas medianeiras. Deberá eliminarse esta parcela do solo urbano ou cualificarse coa ordenanza 6B edificación extensiva, como as edificacións do contorno.
 • Algúns solos cualificados como viario público non contan con accións de xestión do solo para a súa obtención, nomeadamente: vía paralela á rúa de Abaixo que conecta co SXV-02 e de sección insuficiente na súa entrada norte e no tramo final ao sur, polo que deberá integrarse nunha acción illada en solo urbano e corrixir a súa aliñación para mellorar os accesos aos aparcadoiros proxectados; así como o encontro do Camiño da Igrexa coa Avda. Gaspar Rodriguez que deberá incluírse no PE-7 ou establecer unha actuación illada.
 • Non se xustifican as parcelas baleiras na periferia en Maiobre e Besoxo; nin as novas parcelas baleiras engadidas en Curmá-Mazaido e Cervás.
 • De acordo co informe en materia de costas da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, na ficha do SUB-I constarán 5.943 m² como superficie máxima edificable.
 • Conforme o indicado no punto II.1.4 anterior, e sendo que todo o concello de Ares está dentro da afección sectorial das servidumes aeronáuticas, o solo clasificado como de protección ordinaria, considerarase de especial protección de infraestruturas, categoría de aplicación complementaria a todo o solo rústico do plan 5.943 m².
 • A situación de fóra de ordenación deberá harmonizarse coa redacción da actual LSG.
 • O artigo 103: establece condicións diferenciadas para os camiños peonís e as vías peonís, pero non se identifican nos planos nin se explica a diferenza entre eles.
 • Na ordenanza 5 «edificación en ringleira» (artigo 108) no grao A (en Ares) non se comprende o parámetro do fondo de 10 m en planta alta, sobre todo nas parcelas con dúas frontes, e tendo en conta que establece que a altura será a existente. A condición dun proxecto unitario se «as intervencións afectan o conxunto semella imprecisa».
 • No artigo 93 regúlanse as condicións xerais para o solo de núcleo rural, no que se distinguen dous tipos de actuación (directas e indirectas), e remite a regulación das indirectas (actuacións de carácter integral) ao especificado no artigo 100, que non regula estas actuacións, nin existe outro na normativa.
 • As condicións de urbanización do artigo 94.3 non se axustan ao establecido pola LSG.
 • A regulación dos usos do artigo 95.3 non se axusta ao establecido pola LSG: o uso de servizos» e «industrial» só poden ser complementarios do uso característico residencial, e o uso industrial categoría 4º «almacén» non está entre os permitidos pola LSG.
 • Na memoria xustificativa falta a páxina 10.
 • Cartografía: nos planos de ordenación do solo urbano do documento para aprobación definitiva a escala sinalada de 1/1000 non é a real, polo que resultan imprecisos e nalgúns casos ilexibles. No caso de Redes non se distinguen as simboloxías e textos superpostos. Pola súa importancia xurídica e técnica, deberanse facilitar estes planos de ordenación dos solos urbanos á escala 1/1000 real (xerar os arquivos pdf a partir do cad axeitadamente). Revisaranse os pdf xerados, para que as escalas de impresión coincidan.
 • As casas catalogadas CA-29 e CA-30 teñen a mesma foto: o erro está na CA-29.
 • Cómpre modificar os seguintes puntos para acadar a adaptación do PXOM ao POL:
  1. Evitaranse os crecementos dos núcleos sobre parcelas baleiras entre a costa e zona sur dos núcleos de Maiobre, Chanteiro e Cervás.
  2. O ámbito do corredor ecolóxico asociado á zona húmida da Xunqueira, reaxustado sen informe favorable do órgano ambiental, preservarase da ocupación por construcións e instalacións, seguindo os principios do artigo 38 da normativa do POL para estes espazos, sen prexuízo da súa clasificación como solo urbano consolidado.
  3. Analogamente a Ares e Redes, e atendendo á súa condición de núcleo de identidade do litoral, incluirase unha ordenanza específica para o núcleo de Seselle ou, conforme o artigo 69.2 do POL, establecerase unha figura de desenvolvemento.
  4.  A totalidade dos desenvolvementos urbanísticos propostos polo PXOM son conformes cos criterios, principios e normas do POL. En todo caso, posto que non se achegan as ordenacións detalladas, incluirase nas fichas respectivas a necesidade de remitir os planeamentos de desenvolvemento para a verificación do cumprimento das normas do POL. Así mesmo, incluirase nas fichas dos ámbitos P1, P4 e SUBR a necesidade de preservar, dentro do posible, as masas de vexetación de recolonización que constan na cartografía de usos e elementos para a valoración do POL, asociándoas aos seus espazos libres.
  5. Na memoria xustificativa de adecuación ao POL, engadirase a xustificación das reservas de aparcamento ao servizo das praias previstas no plan, en función da súa capacidade de carga; e a non previsión desta reserva en varias praias periurbanas, conforme o exixido no artigo 90 do POL.
  6. Na serie cartográfica de coherencia co POL delimitaranse os núcleos de identidade do litoral que se sinalan na lenda

O que si xa sabemos e que cobraron por cada xunta da comisión, mais non sabemos que fixeron, por que a vista do resultado, parece que o aprobado é con asignaturas pendentes para setembro e febreiro.

De tódolos xeitos a gran pregunta é: Que foi o que aprobou a Consellaría??

A min que non me pregunten, eu non saín na foto.

 

Contratares: Sen ética nin estética

desoVolvemos ás andadas. Se un fose mal pensado diría que a praza convocada co lema de CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A TEMPO COMPLETO PARA OS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN-TESOURERÍA  lémbrame aquel cheiro da rosada de xofre que manaban das chemineas dás Pontes.

A Comisión de Goberno acordou o luns 31 de outubro aprobar as bases para a contratación dunha praza de auxiliar administrativa para intervención tesourería. Ata aquí todo podería parecer normal, pero non. As necesidades do Concello van máis por contratar un Interventor/a que unha praza de auxiliar. A pesar dos reiterados informes realizados polo Secretario-Interventor da necesidade de convocar a praza de Interventor, se convoca a de auxiliar.

Teño pois que seguir a ter que pensar ben, e que esta contratación non vai supor realizar o traballo do interventor polo salario de auxiliar. Claro que de aforro nada de nada, pois o complemento de Interventor o seguirá a cobrar o Secretario. Ler Máis Contratares: Sen ética nin estética

A autoridade do Axente

Un nunca pode dpoli_miliicir que nesta vida xa veu de todo. Neste concello, no que os gobernantes nos deleitan cada mañá cun despropósito maior que o do día anterior, creo que estamos asistindo ao cume da perplexidade.

Estoume a referir de como é posible ver de servizo a un axente da Policía local de Ares, condenado polo Xulgado en xullo de 2016 polos feitos publicados en novembro de 2015, na practica totalidade dos medios de comunicación, informando de que un axente de policía local era detido por difundir fotos de compañeiras nos vestiarios.

Ante a alarma social creada pola noticia, o Sr. Alcalde publicaba un “facía saber” no que textualmente dicía que “… gustaríame comentarvos, como servidor voso que son, o seguinte: Ler Máis A autoridade do Axente

Transparencia ou Trampares?

transparesHoxe toca falar de transparencia, neste concello con isto do Plan de Axuste económico deberon confundir aquilo de transparencia con TRAMPArencia.

Na páxina web do concello non hai información algunha sobre os Órganos de goberno, sobre os orzamentos, … e o ultimo Pleno publicado é do mes de xuño de 2015.

Non vou reproducir aquilo que prometeran, nos seus programas electorais, os dous partidos “de esquerdas” que forman parte do Goberno municipal cando se presentaron ás eleccións locais, nos que prometían unha política de participación e información cidadá. Algún ata chegou a prometer a participación da cidadanía nos Plenos “cun horario a partir das 19:00 horas e retornar a transparencia e visibilidade dos servizos municipais”.

Claro que isto prometía un membro do Goberno cando non era tal, e tiña que ir traballar á súa empresa. Agora que cobra por ir ao Concello debe pensar que nada mellor que facer os Plenos dentro da súa nova xornada de traballo. O dito prometer, prometer… ata ter un soldiño, logo de ter o soldiño… nada do prometido.

Hai que recoñecerlles aos outros partidos conformantes do Goberno municipal a súa clareza de ideas sobre o tema. Nada que dicir, canta menos información mellor, a quen lle preocupa a subvención ao Dominó?.
Ler Máis Transparencia ou Trampares?

… señora hay que aguantar las obras!!!.

poÉ sorprendente as respostas que un pode escoitar cando chama á nosa Policía Local. A última foi este venres. Unha veciña chamounos para denunciar as emisións de po nas obras que se están a realizar na rúa Porta do Sol. O mellor da resposta foi o de “… señora hay que aguantar las obras.”.

Claro que pouco se pode esperar dun corpo de Policía Local cuberto practicamente con auxiliares que, cando a súa formación, deberon facer folga no tocante ao temario que trataba das súas funcións, e do xeito de atender as demandas dos seus veciños. Velaí tamén a irresponsabilidade do Goberno local.

Pois xa que estamos a ilo, lémbrolles a súa función principal que ven ser a prestación aos veciños de toda a protección e colaboración necesarias, para que estes poidan exercer con total liberdade tódolos dereitos que lles recoñecen ás leis en vigor, así como a de desempeñar as funcións establecidas no artigo 53 da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade. Ler Máis … señora hay que aguantar las obras!!!.

Homenaxe: Rescate do anonimato.

OuteiroO Centro Cultural “Outeiro” de Chanteiro ven de facer unha homenaxe aos seus socio fundadores. Ata aquí podería parecer unha homenaxe das moitas que a cotío se celebran nas sociedades da nosa contorna, pero vexo necesario recordar un pouco desa historia, próxima en canto aos intérpretes e afastada na nosa memoria colectiva.

Foi o 26 de outubro de 1969 cando un grupo de veciños se xuntaron no campo do Outeiro (Chanteiro) e tomaron o acordo de nomear unha “Comisión Organizadora” para realizar os primeiros trámites para constituír unha sociedade en Chanteiro, que sería a encargada de construír un local para dedicalo a “actividades educativo-civicas-recreativas en beneficio dos veciños de Chanteiro”.

Salientar ao benefactor, D, Agustín Pena, que doou os terreos. A súa intención primeira foi doar o campo do Outeiro ao concello para que este construíra unhas escolas. Despois de que os terreos non se puideron dedicar a este fin, xa que eran tempos da implantación da EXB que deseñou a construción das escolas unitarias, e ante a petición dos veciños, este emigrante non puxo ningún obstáculo para que fosen destinados a aquel outro fin. Ler Máis Homenaxe: Rescate do anonimato.

O Concello de Ares non cumpre coa Lei.

MEDOO título ven dado polo anuncio publicado o día 10 de agosto de 2015 na páxina web do concello de Ares, na que se dicía textualmente que: O Concello de Ares cumpre co obxectivo de estabilidade presupuestaria.

Isto que xa fora obxecto dunha entrada neste blog, (http://oferrado.caamouco.net/archives/882), dada a nova noticia de que o concello incumpriu a regra de gasto nos orzamentos de 2015, merece un novo comentario.

A páxina web do concello segue a ser o NODO particular do Sr, Alcalde, nada cambiou, A entrada no goberno da “nova política” que ían a cambialo todo deben estarse a preocupar máis pola súa dedicación económica-exclusiva que por mudar todo aquilo que prometeran.

A información pendurada está obsoleta, nin informacións orzamentarias, nin actas-videos dos plenos, nin sequera a a nova composición da Xunta de Goberno, Só se publica a propaganda institucional e algún evento reeditado dos medios de comunicación. Ler Máis O Concello de Ares non cumpre coa Lei.

A festa da democracia?

castelao. a derradeira lección do mestreCando escoito a xente manifestar o seu cansazo por ter que ir votar por segunda ou terceira vez aos nosos representantes nas Cortes Xerais non podo esquecer aquelas conversas, máis ben monólogos, que tiña de cotío cun mugardés represaliado  polos franquistas.

Estabamos nos principios dos anos oitenta, e ante unhas eleccións nas que eu lle tiña manifestado a miña intención de absterme, alporizouse e fíxome prometer que sempre participaría nos procesos electorais. Argumentoume que de nada terían valido a súa loita, a súa resistencia e as penalidades sufridas por moitos como el e as súas familias para derrubar ao ditador e instaurar a democracia se as xeracións futuras non participabamos nos procesos electorais. Ler Máis A festa da democracia?

Ésta vaise, aquel vaise….

EstavaiseArtigo de opinión de Manuel R. Doval publicado na Voz de Galicia o 29-08-2016.

A información deste xornal do dia 26 recollía —136 anos apos do que escrebera Rosalía— a crítica realidade dunha comarca que vai desangrándose pola fuxida -nomeadamente, da mocidade derivada da falla de saídas laborais. As cifras revelan que a poboación expulsada —con rostro maioritario de muller— dos concellos da comarca e superior a que conforman actualmente os de Ares, Mugardos e Neda; pero incrementase se engadimos as persoas que manteñen o censo nos concellos de orixe, por mais que estean na procura de saídas laborais noutras zonas do Estado. Ler Máis Ésta vaise, aquel vaise….

Mala zorra!

guia_bo exposaCando un escoita insultos como os proferidos por una concelleira do PP como “mala zorra”, “sinvergüenza”, “menuda furcia” o “hija de puta” me veñen a cabeza recordos dunha nenez, nas que as mulleres nacían coa condena de ser “menores de idade”.

Sempre sometidas, estando permitido socialmente usar a violencia para ilo, a “protección do varón”. Cando era solteira estaba baixo a tutela do pai ou irmán, e cando casaba quedaba sometida ao seu cónxuxe. Tiña que pedir permiso para traballar –fora do fogar-, para ter unha actividade económica ou mesmo para abrir unha conta bancaria. Certamente o mellor  que lle podía pasar era quedar viúva. Ler Máis Mala zorra!